Disclaimer

Deze website is een uitgave van de Stichting Hart4ALL. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Stichting Hart4ALL kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Hart4ALL informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de de Stichting Hart4ALL en/of de met haar verbonden rechtspersonen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hart4ALL wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.