Gebruikersvoorwaarden website “Hart4ALL”

Toepasselijkheid
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op:
– iedereen die de website van de stichting Hart4ALL (Hart4ALL) bezoekt;
– alle informatie die op de website van Hart4ALL is te lezen;
– alle diensten die via de website van Hart4ALL worden gebruikt.
Dit alles in de ruimst bedoelde zin.

Disclaimer
Hart4ALL publiceert informatie op deze website. Deze informatie beschrijft met name de activiteiten van Hart4ALL en is verder in algemene zin geschreven.

Hart4ALL aanvaardt daarom in geen enkel geval aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, bij schade of bij letsel of anderszins, als gevolg van het gebruik van de informatie, zoals gepubliceerd op de website van Hart4ALL of voortvloeiend uit het gebruik van deze website of door het verspreiden van de informatie van of via deze website, of voortkomend uit technische gebreken van deze website, dit alles in de ruimst bedoelde zin.

Hart4ALL staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post of door deze website verzonden bericht.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. Hart4ALL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart4ALL mag deze informatie niet worden gebruikt, vermenigvuldigd of worden verspreid.

Persoonlijke gegevens en de verwerking daarvan
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met of via deze website behandelt Hart4ALL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De door de gebruiker van de website ingevoerde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Hart4ALL gebruikt bedoelde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals beschreven op de website van Hart4ALL.

Bewaartermijnen persoonlijke gegevens
De bewaartermijn van persoonsgegevens is drie jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop deze via de website aan Hart4ALL zijn verschaft.
Als de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekken van informatie aan Hart4ALL
De gebruiker van deze website staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Hart4ALL verstrekte gegevens. Hart4ALL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hart4ALL is uit gegaan van de door de gebruiker van deze website verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hart4ALL kenbaar behoorde te zijn.

De gebruiker van deze website is gehouden Hart4ALL onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

Klachten
Als de gebruiker van deze website vindt dat de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, dan kan hij/zij zich wenden tot het bestuur van Hart4ALL. Als deze klacht niet leidt tot een voor de gebruiker van deze website acceptabel resultaat, dan kan hij/zij zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in dit geschil. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van Hart4ALL, bij gebreke waarvan al zijn/haar rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.